فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس جمهوری اسلامی ایران

ورود | صفحه اصلی | عضویت
فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس جمهوری اسلامی ایران
ورود

ارسال تیکت


در صورت نیاز به برقرای ارتباط با بخش های مختلف فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس جمهوری اسلامی ایران از این بخش استفاده کنید

بخش مورد نظر خود را از لیست زیر انخاب کنید


عضویت و امور پرتال

پرسش های خود در خصوص عضویت و امور پرتال را در این بخش مطرح نمایید

دبیرخانه و صدور احکام

پرسش های خود در خصوص احکام آموزشی و قلل را در این بخش مطرح نمایید

امور بانوان

امور مربوط به بانوان

کمیته آموزش

موارد مربوط به آموزش را در این بخش مطرح نمایید

مسابقات و لیگ

موارد مربوط به مسابقات و لیگ را در این بخش مطرح نمایید

کمیته امور استان ها

موارد مربوط به امور استانها را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پزشکی

موارد مربوط به کمیته پزشکی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته امور بین الملل

موارد مربوط به امور بین الملل را در این بخش مطرح نمایید

کمیته روابط عمومی

موارد مربوط به روابط عمومی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته تیم های ملی

موارد مربوط به تیم های ملی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته استعداد یابی

موارد مربوط به استعداد یابی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته همگانی

موارد مربوط به کمیته همگانی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پیشکسوتان

موارد مربوط به پیشکسوتان را در این بخش مطرح نمایید

امور مربیان

موارد مربوط به امور مربیان را در این بخش مطرح نمایید

ارتباط با مدیریت فدراسیون

ارتباط مستقیم با مدیریت فدراسیون

امور فرهنگی

موارد مربوط به کمیته فرهنگی در این بخش رسیدگی می شود.

ارسال تیکت


در صورت نیاز به برقرای ارتباط با بخش های مختلف فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس جمهوری اسلامی ایران از این بخش استفاده کنید

بخش مورد نظر خود را از لیست زیر انخاب کنید

عضویت و امور پرتال

پرسش های خود در خصوص عضویت و امور پرتال را در این بخش مطرح نمایید

دبیرخانه و صدور احکام

پرسش های خود در خصوص احکام آموزشی و قلل را در این بخش مطرح نمایید

امور بانوان

امور مربوط به بانوان

کمیته آموزش

موارد مربوط به آموزش را در این بخش مطرح نمایید

مسابقات و لیگ

موارد مربوط به مسابقات و لیگ را در این بخش مطرح نمایید

کمیته امور استان ها

موارد مربوط به امور استانها را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پزشکی

موارد مربوط به کمیته پزشکی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته امور بین الملل

موارد مربوط به امور بین الملل را در این بخش مطرح نمایید

کمیته روابط عمومی

موارد مربوط به روابط عمومی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته تیم های ملی

موارد مربوط به تیم های ملی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته استعداد یابی

موارد مربوط به استعداد یابی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته همگانی

موارد مربوط به کمیته همگانی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پیشکسوتان

موارد مربوط به پیشکسوتان را در این بخش مطرح نمایید

امور مربیان

موارد مربوط به امور مربیان را در این بخش مطرح نمایید

ارتباط با مدیریت فدراسیون

ارتباط مستقیم با مدیریت فدراسیون

امور فرهنگی

موارد مربوط به کمیته فرهنگی در این بخش رسیدگی می شود.